Computerondersteunde Representatie van Co÷rdinatie bij Samenwerkend Leren (CRoCiCL)

[Computerized Representation of Coordination in Collaborative Learning]

Projectleider(s) Dr. Gijsbert Erkens
Onderzoeker(s):  Drs. Jeroen Janssen
looptijd: vier jaar vanaf 1-9-2003
NWO-project 411-02-121

Samenvatting 
 

In het CRoCiCL-project staat de vraag centraal hoe co÷rdinatie tussen leerlingen die gezamenlijk werken aan een projectmatige opdracht (praktijkopdracht of profielwerkstuk in de tweede fase van het vo) bevorderd kan worden middels computerondersteunde externe representaties. De wijze waarop leerlingen hun handelen en kennisoverdracht op elkaar afstemmen lijkt cruciaal te zijn voor het gezamenlijk proces van kennisconstructie en voor de kwaliteit van het uiteindelijke product bij samenwerkend leren.
Op basis van literatuur en eigen onderzoek naar samenwerkingsdialogen is een driedeling van sociaal-co÷rdinerende processen onderkend: 1) participation: activatie en initiatiefname - 2) sharing: grounding en focusing - het creŰren van een gemeenschappelijk referentiekader en controle op de gespreksonderwerpen - 3) commitment: argumentatie en onderhandeling - het komen tot overeenstemming.  De mate van co÷rdinatie is daarbij oplopend. Voor de bewustwording en ondersteuning van deze drie processen bij de samenwerkende leerlingen zullen 3 tools ontwikkeld worden.
Een discussiepunt tussen de leerlingen zal met de tool worden omgezet in een formele, gevisualiseeerde argumentatiestructuur, waarin een stellingname moet worden onderbouwd  of  weerlegd met voor- en tegenargumenten op grond waarvan tot een afgewogen beslissing moet worden gekomen. In een drietal experimenten zullen de effecten van deze tools op het samenwerkingsproces en het samenwerkingsproduct worden onderzocht. Ook zullen de mogelijkheden worden nagegaan die de representaties bieden aan de docent bij de begeleiding van het samenwerkingsproces. Het onderzoek is van wetenschappelijk belang omdat nog niet veel bekend is over de sociaal-co÷rdinerende processen bij samenwerkend leren en vernieuwend omdat naar ons weten onderzoek naar de affordances van externe representaties van deze processen nog amper is uitgevoerd.