NWO-aandachtsgebied 

Regulatie- en co÷rdinatieprocessen bij samenwerkend leren in ICT omgevingen in het vo 

Co÷rdinator Prof. dr. G. Kanselaar

(NWO dossiernr 490-23-063a t/m d; projectnr 411.21.113).

De overkoepelende vraagstelling is:

Op welke wijze be´nvloeden: 

a) sociale co÷rdinatie of 'shared' regulatieprocessen tussen leerlingen,  

b) individuele (meta)-cognitieve zelf-regulatie processen en 

c) verschillende kenmerken van de vormgeving en ondersteuning in elektronische leeromgevingen elkaar bij samenwerkend leren?

Hoe faciliteren of remmen verschillende combinaties van deze drie processen op individueel, sociaal en taakniveau elkaar?

De vier projecten in het aandachtsgebied zijn de volgende:

Project 1: Samenwerkend ontdekkend leren (Prof. Dr. A. de Jong, Universiteit Twente).

NWO-project 411-21-114

In dit project wordt voortgebouwd op onderzoek naar ontdekkend leren in simulatieomgevingen (Simquest) binnen het natuurkunde domein. De simulatiemodellen hebben hier een mathematische (kwantitatieve)  kern. Nieuw in dit project is het onderzoek naar de interactie van samenwerken op transformatieve en regulatieve processen bij ontdekkend leren in deze leeromgeving. Hoe ondersteunen verschillende tools voor sociale en 'shared' regulatie dit samenwerkingsproces in een elektronische leeromgeving?

Project 2: Cognitieve en communicatieve ondersteuning van samenwerkend modelleren in experimentele domeinen (Dr. W. van Joolingen, Universiteit van Amsterdam).

NWO-project 411.21.115

Met project 1 heeft dit project 2 het programma (Simquest) voor ontdekkend leren en het domein gemeenschappelijk. Een verschil is dat het model op basis van gegeven objecten door samenwerkende leerlingen zelf geconstrueerd moet worden. Hierbij gaat het om kwalitatief en semi-kwantitatief redeneren. De vraag is hoe het modelleerproces (bouwen van model) met verschillende representatievormen ondersteund kan worden door procesgerichte ondersteuning voor de taakuitvoering en van het communicatieve proces bij samenwerking.

Project 3: Collaborative and productive learning in groupware and 3-D virtual worlds (Prof. Dr. P.R.J. Simons, Katholieke Universiteit Nijmegen).

NWO-project 411.21.116

In dit onderzoek worden twee programma's gebruikt, het ene is Active World voor het bouwen van 3D representaties als antwoord op open problemen (hoe komt het dat ..) en een programma voor de communicatie tussen de leerlingen (Knowledge Forum). Hier ligt het accent in het onderzoek op mogelijke bijdragen van taakondersteuning en communicatie tussen de leerlingen aan het leren van hogere orde, metacognitieve vaardigheden.

Project 4: Regulatie in kennisconstructie bij samenwerkend schrijven (Dr. J. Andriessen, Universiteit Utrecht).

NWO-project 411.21.117

Dit onderzoek betreft effecten van verschillende vormen van ondersteuning in de elektronische leeromgeving op het samenwerkingsproces bij het schrijven van argumentatieve teksten. In dit project is de taak niet primair gericht op het inzicht krijgen in een bepaald domein, maar op de kwaliteit van argumentatieprocessen bij schrijven. De vraag is in hoeverre verschillende vormen (meer tekstueel of grafisch zoals in BelvedŔre) van ondersteuning in de taakomgeving en van de communicatie (meer of minder voorstructureren van soorten argumenten) de kwaliteit van het argumentatieproces be´nvloeden.